KOSTENBESPARINGEN VOOR EUROPEES
Brussel, 29 februari 2008

Het Europees Parlement stemde onlangs over een voorstel waardoor exportbelemmeringen voor Europese bedrijven verder worden afgebroken. De kostenbesparing voor het bedrijfsleven is naar schatting 150 miljard euro. Met een jaarlijkse begroting van 120 miljard bespaart de Europese Unie dus geld. Met name voor het midden- en kleinbedrijf is dit goed nieuws omdat hiermee een einde komt aan lange procedures om goederen elders in de Europese Unie aan de man te brengen.

Voor veel producten zijn de regels waaraan ze moeten voldoen
gezamenlijk afgesproken maar voor ruim 25% van de goederen zijn
geen Europese regels. Sinds eind jaren '70 geldt de afspraak dat
goederen die in één lidstaat van de Europese Unie op de markt
mogen worden gebracht, ook in alle andere lidstaten zijn
toegestaan. Toch bleek deze stelregel niet te werken: om hun
eigen markten af te schermen, bedachten de lidstaten allerlei
regels en procedures waardoor het voor bedrijven aanmerkelijk
lastiger en duurder was om producten in andere lidstaten in te
voeren.

Daarom heeft de Europese Commissie een jaar geleden voorstellen
naar het Parlement gestuurd die het voor ondernemers veel
makkelijker moeten maken over de grens hun producten aan te
bieden. De belangrijkste verandering is het verschuiven van de
bewijslast voor het aantonen dat een product valt onder het principe
van wederzijdse erkenning. Nu nog is het aan de ondernemer om de
autoriteiten duidelijk te maken dat zijn product niet hoeft te voldoen
aan allerlei nationale testen en vage veiligheidseisen, maar vrij de grens over mag.

Met de nieuwe maatregelen mogen producten vrij de markt op tenzij een lid bezwaar maakt. Het is dan aan de lidstaat om aan te tonen dat het principe van wederzijdse erkenning niet van toepassing is. Deze procedure mag niet meer dan een paar weken duren, anders moet een product alsnog worden toegelaten op de markt. Producten die een gevaar voor de volksgezondheid vormen, vallen nadrukkelijk niet onder dit voorstel en ook voor het op de markt brengen van wapens kan geen beroep worden gedaan op deze procedure.

Omdat het niet altijd duidelijk is voor welke producten Europese voorschriften zijn en welke producten vrij op de Europese markt mogen circuleren, komt er een internetsite met zoveel mogelijk producten die onder het principe van wederzijdse erkenning vallen. Daarnaast moeten alle lidstaten een loket openen waar ondernemers met al hun vragen ten aanzien van wederzijdse erkenning terechtkunnen.

Als exporterend land met een open economie heeft Nederland veel baat bij het versterken van het principe van wederzijdse erkenning. Zonder met handen en voeten gebonden te zijn kan de creatieve handelsgeest van de Nederlandse ondernemer makkelijker Europa door. Daarnaast voorkomt deze wetgeving tot in detail uitgewerkte Europese wetten en regels voor allerlei producten. Hiermee wordt dus volop recht gedaan aan het principe 'vertrouwen waar het kan en regels waar het moet'.
BEDRIJFSLEVEN VAN € 150 MILJARD

Toine Manders
Lid van het Europees Parlement
Tel.: (+32) 2-284 7629
Stuur me een mail