DUBBEL LOKAAL
Veldhoven, 13 mei 2014

In de nieuwe coalitie van de gemeente Veldhoven gaan deze termijn maar liefst twee lokale partijen besturen. VSA en GBV kwamen beide uit op zes zetels, waarbij VSA met een klein verschil van nog geen 300 stemmen als grootste partij uit de bus kwam.

Als we beide partijen op hun naam mogen geloven wenst VSA Veldhoven 'samen anders' te maken en komt GBV op voor de 'gemeentebelangen'. Kennelijk houdt dit ook bijna een verdubbeling van het aantal wethouders in, want de coalitiepartijen willen van drie naar maar liefst vijf wethouders gaan. Dat is inderdaad anders, maar wiens belang wordt hier precies mee gediend? In ieder geval niet dat van Veldhoven. Tijdens de laatste begrotingsbehandeling is eenduidig geconcludeerd dat drie wethouders voldoende moet zijn voor een gemeente als Veldhoven.

Op dit moment is het nog onduidelijk in hoeverre de werklast voor raad en wethouders wordt verzwaard als gevolg van de decentralisaties. Vooruitlopend op deze veranderingen is een vierde wethouder geen onredelijk uitgangspunt, maar wellicht ook niet nodig.

Vanwaar noodzaak vierde wethouder?
Nu al bereiken ons signalen dat de werklastverzwaring niet zo groot zal zijn als tot nog toe werd aangenomen. Daarnaast is bekend dat het merendeel van de werklastverhoging komt te liggen bij de ambtenarij, en dus niet bij het college van burgemeester en wethouders. Waar is dan de noodzaak van een vierde wethouder? Het is dan ook overbodig op te merken dat voor vijf wethouders zowel verantwoording als draagkracht volledig ontbreekt. Sterker nog, de kritische Veldhovenaar kan zich afvragen of deze vijfde wethouder er niet komt omdat twee partijen er nu al niet uit kunnen komen wie van hen twee wethouders (tegenover één van de beide andere coalitiepartijen) mag leveren. Voor die onenigheid moet de belastingbetaler gaan opdraaien.

Ter illustratie: de gemeente Eindhoven (met 217.225 inwoners) heeft de afgelopen bestuursperiode een college gehad met zes wethouders. Het inwoneraantal van Veldhoven past vijf maal in dat van Eindhoven. Met andere woorden, waar men verantwoordelijk bestuur zou mogen verwachten, bestuur met hart voor de gemeente zoals zo luid geadverteerd werd tijdens de verkiezingscampagne, neigt deze lokale coalitie eerder naar grootheidswaanzin die de Veldhovenaar alleen maar geld zal kosten. Geld dat veel beter besteed kan worden.

Stijging van uitgaven
Als uitgaven op deze manier de pan uit blijven rijzen heeft Veldhoven in 2017 een schuldenlast van 240 miljoen euro. Dat houdt in dat we op jaarbasis, afhankelijk van de rentestand, acht miljoen euro gaan betalen aan rente. Het is op zijn minst opmerkelijk dat juist een coalitie die aangeeft de schuldenlast van Veldhoven als prioriteit te beschouwen, voornemens is de beleidsperiode te starten met een aanzienlijke stijging van de uitgaven.

Het is bovendien opvallend dat de gemeente zelf, als gevolg van de oplopende schuldenlast, al enkele jaren een vacaturestop heeft om de kosten binnen de perken te houden. Degenen die denken dat deze vijf wethouders de gemeente slechts vier jaar geld zullen kosten, komen bedrogen uit. Alle vijf deze wethouders mogen na hun ambtstermijn nog maximaal 3,2 jaar lang aanspraak maken op de zogenaamde wachtgeldregeling. Als wij willen voorkomen dat Veldhoven als het Griekenland van Noord-Brabant de geschiedenis ingaat, zou deze prille coalitie er verstandig aan doen geen Sinterklaas te spelen met gemeenschapsgelden.

Daan de Kort
Vicefractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-37195941
Stuur me een mail