BEGROTINGSNIEUWS: DUBBEL LOKAAL KOST KAPITAAL
Veldhoven, 22 oktober 2014

Het college presenteert voor 2015 een niet sluitende begroting. En we zien de schuld verder oplopen tot maar liefst 173 miljoen euro in het jaar 2017. Dat is zorgelijk. Nu staat de rente nog laag en kunnen we die lasten nog net betalen. Maar wat gebeurt er als de rente gaat stijgen??

We staan er financieel slecht voor: een begrotingstekort en een torenhoge schuld. De beste oplossing volgens ons? Het verlagen van de schulden! Rentestijging is geen risico meer en als de rentelasten lager worden, is de begroting ook weer sluitend. Bovendien kunnen we het geld dat nu besteed wordt aan rentebetalingen dan weer voor de Veldhovenaar, voor wie het bedoeld is, gebruiken.

Vraagtekens bij begroting
De overheid moet er zijn voor haar burgers en niet
andersom. Het verkleinen van de schuld begint
met een sluitende begroting. Om deze reden zetten
wij grote vraagtekens bij de gepresenteerde
begroting.

Nog een teleurstelling voor de VVD: het college wil
de onroerendezaakbelasting (OZB) verhogen met
meer dan 25% in de komende vier jaar. Hiervan
zijn huiseigenaren en ondernemers de dupe.

Nota bene de lokale partijen in het college, VSA en
GBV, hebben allebei in hun verkiezingsprogramma
geschreven tegen verhoging van de OZB te zijn.
Het niet verhogen van de woonlasten komt zelfs als speerpunt terug in het coalitieprogramma. Daarom is het verbazingwekkend dat het college nu met dit voorstel komt.

Wie wil zich nog vestigen in Veldhoven?
51 gemeenten hebben gehoor gegeven aan de oproep van MKB-Nederland (belangenvereniging Midden- en Kleinbedrijf) om de OZB voor ondernemers de komende tijd niet te verhogen. Veldhoven hoort daar ook bij. Het vorige college vond dat belangrijk en ondertekende vol overtuiging deze verklaring. Veldhoven was trots op haar ondernemers en dat moet zo blijven!

Veel ondernemers hebben het momenteel zwaar. Neem nu de Kromstraat, het Citycentrum of onze bedrijventerreinen, we zien steeds meer leegstand. Dat doet zeer! Het heeft gevolgen voor ondernemers, de lokale werkgelegenheid en de leefbaarheid. We moeten onze ondernemers niet nog zwaarder belasten. Zij zijn de motor van de Veldhovense economie. Zij zorgen voor werkgelegenheid en bij hen kloppen we maar al te graag aan als we sponsoring nodig hebben voor onder andere de Oranjemarkt, het Beach event, Veldhoven Culinair, de ijsbaan of Cult & Tumult.

Stuk voor stuk toonaangevende evenementen die zonder sponsoring van lokaal betrokken ondernemers niet mogelijk zijn. Dit zijn dé evenementen die Veldhoven maken tot wat Veldhoven is. Veldhoven met haar bruisend verenigingsleven, Veldhoven waar wij tróts op zijn. En hoe bedankt het college deze bedrijven voor al de arbeidsplaatsen, de sponsorbijdragen en het aanjagen van de lokale economie? Door het verhogen van de OZB!

Ook de nieuwkomers, waarvan wij o zo graag willen dat zij zich vestigen in onze leegstaande panden in het Citycentrum, de Kromstraat of op onze bedrijventerreinen, schrikken wij af met deze lastenverhoging. Op deze manier laat het college zien dat het er niet voor terugdeinst om ondernemers op te laten draaien voor de slechte fi nanciële positie van Veldhoven. Is Veldhoven nu nog wel de betrouwbare partner voor het bedrijfsleven die ze zegt te zijn? Hoe zit het met de bestuurlijke inzet op het faciliteren van werkgelegenheid door het aantrekken van bedrijven? Het Veldhovense vestigingsklimaat voor ondernemers loopt met deze lastenverzwaring enorme schade op.
Ook ondernemers worden afgeschrikt door de OZB-stijging
College negeert eigen coalitieprogramma
Het vertrouwen in de Veldhovense politiek heeft de afgelopen tijd een behoorlijke deuk opgelopen. De VVD hoopt dat we dit achter ons kunnen laten en dat oppositie en coalitie samen kunnen bouwen aan een mooi en financieel gezond Veldhoven. Bijna alle partijen hebben in hun verkiezingsprogramma het laag houden van de woonlasten als verkiezingsbelofte gedaan. De inkt van de programma’s is nog nauwelijks droog en het college stelt voor de OZB fors te verhogen. De VVD doet hier niet aan mee. Als we denken op deze manier het vertrouwen van de burger terug te krijgen, zijn we echt verkeerd bezig!

Eerlijk duurt het langst
Het verhogen van de OZB is in meerdere opzichten een oneerlijke maatregel. Waarom het probleem van het begrotingstekort neerleggen bij slechts een gedeelte van de inwoners? Alleen de huizenbezitters en de ondernemers worden opgezadeld met extra kosten. Precies in de hoek waar de grootste klappen gevallen zijn. De huizenbezitters, die in de crisis hun bezit met 20% in waarde hebben zien dalen tot ver onder het niveau van hun hypothecaire schuld. Moeten we alleen hen met dit probleem opzadelen? Nee, vindt de VVD, wij zijn hier fel tegen gekant. Hetzelfde geldt voor de (kleine) ondernemer. Die ondernemer die het ook zwaar heeft en waar we elke keer succesvol aankloppen voor sponsoring als we leuke dingen in Veldhoven organiseren.

Ons alternatief
Geen OZB-verhoging, maar hoe krijgen we dan de begroting sluitend? De VVD komt
Het verhogen van de OZB staat
niet in het coalitieprogramma,
integendeel!
natuurlijk met een alternatief. Wij durven wél te kiezen. Eén van de mogelijkheden is het volledig herinrichten van muziekonderwijs binnen Veldhoven. Hoe is het mogelijk dat muziekonderwijs bij marktpartijen voor de ouders voordeliger is dan lessen volgen bij een gesubsidieerde instelling als de muziekschool? Breng het muziekonderwijs naar de leerling toe in plaats van dat de leerling naar de muziekschool moet komen.

Hiervoor hebben we uitstekende alternatieven binnen onze gemeente! Dus, durf te kiezen!!

Namens de gehele fractie: Peter Saris
Fractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-51556010
Stuur ons een mail