PRESTATIE NAAR VERMOGEN
Veldhoven, 17 november 2015

Het doel van de participatiewet is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te laten werken bij reguliere werkgevers en te laten deelnemen aan het reguliere maatschappelijke leven. Hiermee wordt een beroep op onze samenleving gedaan. Een andere manier van denken, een liberalere manier van denken. Uitgaan van mogelijkheden waar we voorheen van onmogelijkheden uitgingen.

Hierdoor moet er ruimte geboden worden aan mensen met een grotere begeleidingsbehoefte en aan de werkgevers die deze groep een baan bieden. Beschut werk is niet meer van deze tijd en draagt niet bij aan de doelstelling van de participatiewet. In Veldhoven hebben we dan ook het onderscheid gemaakt tussen economische en maatschappelijke participatie. Zowel de werkgevers als de participant zijn hierbij gebaat. Niemand valt buiten de boot, wie kan levert naar vermogen een tegenprestatie.

Loonkostensubsidie
In de participatiewet kijken we waartoe mensen nog in staat zijn. Dit drukken we uit in loonwaarde. Oftewel de mate waarin iemand nog het minimumloon kan verdienen. Om deze doelgroep toch aan het werk te krijgen bij een reguliere werkgever zetten gemeenten de loonkostensubsidie in. Met deze subsidie compenseren gemeenten het verschil in arbeidsproductiviteit. Dus wanneer een persoon een loonwaarde heeft van 70%, wordt 30% met de loonkostensubsidie tot het minimumloon aangevuld.

In de gemeente Veldhoven zien wij twee groepen: Personen waarbij de inzet gericht is op economische zelfstandigheid. Bij deze doelgroep ligt de nadruk op het realiseren van loonwaarde en het onafhankelijk worden van een uitkering. Daarnaast personen waarvoor het, binnen een redelijke termijn, niet te verwachten is dat economische participatie te realiseren is. Bij deze doelgroep ligt de nadruk op maatschappelijke participatie en dus het meedoen in de maatschappij.

Doelgroep
De eerste doelgroep heeft een loonwaarde van tenminste 50 procent. In Veldhoven hebben wij gemerkt dat werkgevers kansen zien in deze doelgroep. Met de juiste begeleiding kan er zowel economisch maar zeker ook sociaal maatschappelijk winst geboekt worden. Bij de tweede doelgroep, die structureel minder dan 50 procent loonwaarde realiseert, wordt het beeld van een arbeidsplaats bij een reguliere werkgever losgelaten. Je zou ervoor kunnen kiezen om voor deze doelgroep een beschutte werkomgeving te creëren. Daar hebben wij in Veldhoven nadrukkelijk niet voor gekozen. Dat draagt tenslotte niet bij aan het doel van de participatiewet. Bovendien is dat vele malen duurder dan een uitkering.

Waar heeft Veldhoven dan wel voor gekozen? Wij hebben ervoor gekozen om de doelgroep bestaande uit maatschappelijke participanten in hun kracht te zetten zonder dat de kosten de pan uit reizen. We zoeken aansluiting bij onze maatschappelijke partners en stellen samen met hen arrangementen op. Uitgangspunten in deze arrangementen zijn een zinvolle tijdsbesteding, aansluiting vinden bij zijn / haar capaciteiten en het realiseren van een sociale meerwaarde voor Veldhoven. Financieel vormt de bijstandsuitkering de basis van de beloning. Dagritme en welbevinden van de persoon zijn leidend.

Tegenprestatie
Een mooi voorbeeld van een maatschappelijk arrangement is de situatie van Jeroen. Jeroen is 28 jaar, verstandelijk beperkt en gek op voetbal. Graag draagt ook hij zijn steentje bij aan de samenleving. Dat doet hij bij de lokale voetbalvereniging. Op de trainingsdagen zet hij de pionnen en goals klaar, hij wit de veldlijnen en in de weekenden helpt Jeroen in de kantine. Uiteraard hebben we in Veldhoven in de verordening de tegenprestatie voor een uitkering opgenomen. Desalniettemin proberen wij zoveel mogelijk mensen te verleiden tot het leveren van een prestatie naar vermogen op vrijwillige basis.

Daan de Kort
Vicefractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-37195941
Stuur me een mail